Privacy Statement

Sparkle.coach, onderdeel van DTEQ

Sparkle.coach biedt individuele coachingstrajecten voor medewerkers van technische bedrijven.

Ons webadres is: https://sparkle.coach.

Inleiding

Sparkle.coach, onderdeel van DTEQ, vindt het belangrijk dat correct wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. In verband met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij een helder en transparant privacy statement opgesteld. We hopen hiermee een duidelijke beeld te schetsen hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 • Overzicht
 • Toepassing
 • Verwerking van persoonsgegevens
 • Verstrekking aan derden
 • Bewaartermijn
 • Beveiliging
 • Rechten omtrent uw gegevens
 • Klachten
 • Geldigheidstermijn
 • Vragen

Overzicht

Om uw privacy te waarborgen, doen wij er alles aan om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dezeprivacy statement.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vooraf vragen om uw toestemming als wij dat conform de privacywet nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

Sparkle.coach is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement (of in algemenere zin) vragen heeft, dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Toepassing

.Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Sparkle.coach verzamelt en verwerkt van (potentiële) klanten en van gebruikers van haar websites en andere diensten.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van (potentiele) klanten worden door Sparkle.coach verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Wanneer wij het contract uitvoeren dat wij met u zullen aangaan of zijn aangegaan.
 • Administratieve doeleinden, zoals facturatie en aantekeningen;
 • Communicatieen advisering over onderwerpen gerelateerd aan technische communicatie;
 • Wanneer het nodig is voor onze rechtmatige belangen (of die van derden) en uw belangen en grondrechten niet zwaarder wegen dan deze belangen.
 • Met uw toestemming.
 • Wanneer wij daartoe volgens de wet of regelgeving verplicht zijn.

De door Sparkle.coach opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een dienst door Sparkle.coach. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Sparkle.coach om de overeenkomst uit te voeren.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vastleggen, hoewel niet beperkt tot:

 • Van u persoonlijk uw naam en geslacht;
 • Daarnaast uw zakelijke gegevens, te weten bedrijfsnaam, adres, postcode, vestigingsplaats, e-mailadres, kvk-nummer en telefoonnummer;
 • Eventueel aangevuld met andere gegevens die u over uzelf verstrekt.

In het kader van onze bedrijfsvoering verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens die u direct aan ons verstrekt maar wij kunnen ook gegevens ontvangen van derden.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij deze verzamelen, waaronder doeleinden die voldoen aan de wettelijke, administratieve en statutaire rapportageverplichtingen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.Zo maken wij gebruik van een derde partij (boekhouder) voor het verzorgen van delen van de financiële administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Gegevens die niet meer persoonlijk identificeerbaar zijn (geanonimiseerde gegevens) vallen hier niet onder.

Bewaartermijn

Sparkle.coach bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Sparkle.coach van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Als er gewerkt wordt op een openbaar netwerk, dan wordt altijd een VPN (beveiligde verbinding) opgezet;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrend uw gegevens

U heeft recht op inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan annemieke@sparkle.coach .

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Komen wij er samen met niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Geldigheidstermijn

Het privacy statement vanSparkle.coach kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op onze website. Dit privacy statement is op 08 februari 2022 het laatst gewijzigd. We raden u aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.

Onze volledige gegevens zijn:

Ondernemer: Sparkle.coach, onderdeel van DTEQ
Adres: Raailand 12
Postcode + woonplaats: 6573 BK Beek
Website: https://sparkle.coach
E-mail: annemieke@sparkle.coach
Telefoonnummer: +31 (0) 242022264

DTEQ, biedt zakelijke diensten aan op het gebied van technische communicatie.
Sparkle.coach, onderdeel van DTEQ, biedt zakelijke diensten aan op het gebied van coaching van medewerkers van technische bedrijven.

Onze websites en aanverwante toepassingen zijn eigendom van DTEQ.

08 februari 2022, Sparkle.coach by DTEQ, alle rechten voorbehouden.